Make your own free website on Tripod.com

 

Inagaki Genshiro Yoshimichi
(1911-1995) 9.dan Hanshi Shihan of Heki Ryu Insai Ha

Inagaki-sensei

 

Inagaki & Naito Naito sensei in Nobiai
Sensei Inagaki and Naito Naito-sensei in Nobiai. Click on the image to
see the whole Hassetsu.

 

Koshiya Ceremony
Professor Mori with assistents demonstrating Koshiya Sensei Naito and Sato in ceremonyshooting